FANDOM


Methiant Gwrthryfel Aske fydd falle un Cwestiwn 24 Marc a chewch yn yr arholiad. Peidiwch a gofidio os dydy'r cwestiwn ddim yn cael ei ofyn yn yr un ffordd a hyn, yr un gofynion ydyw. Mae ffurf o ateb y cwestiwn yma oddi tano, er mwyn eich helpu yn yr arholiad go iawn.

RhesymauEdit

Diffyg Arweiniad/cynllunioEdit

  • Robert Aske sy'n cael ei adnabod fel prif Arweinydd y Gwrthryfel hon. Fodd bynnag, roedd gan y gwrthryfeloedd lleol arweinwyr eu hunain e.e Robert Bowes yn Richmondshire a Thomas Percy yn Beverly. Roedd gan bob arweinydd eu hamcanion eu hunain.
  • Dadleuai hanesydd M. L. Bush mai cyfres o wrthryfeloedd lleol oedd Y Bererindod Gras ac nid un gwrthryfel mawr.
  • Dadleuai'r hanesydd C. S. L. Davies bod gwrthdaro cymdeithasol rhwng y Bonedd ac roeddynt yn gystadleuol yn erbyn eu gilydd. Dadleuai hefyd mai'r Bererindod Gras oedd y bonedd yn gosod agenda eu hunain ac yn dylanwadu ar bobl gyffredin.
  • Diffyg parodrwydd Aske i wneud penderfyniadau a felly rhoddodd gormod o amser i Harri VIII i weithredu yn ei erbyn.

Diffyg CefnogaethEdit

  • Nid oedd uwch fonedd y Gogledd megis Dug Norfolk wedi ymuno â'r gwrthryfel. Pe bai'r haen uwch yma'r bonedd wedi ymuno byddai'r Bererindod wedi bod yn fwy o fygythiad i Harri VIII
  • Diffyg cefnogaeth eang oherwydd y Gadwyn Bod. Dosbarthiadau îs yn rhagweld mai nid eu lle nhw oedd i wrthryfela yn erbyn y brenin oherwydd ffydlondeb. I'r gwrthwyneb Harri VIII hefyd yn ystyried mai ei rôl fel brenin oedd i ddymchwel unrhyw wrthwynebiad gan yr haenau îs.

Ymateb y LlywodraethEdit

  • Harri VIII wedi danfon y Dug Norfolk i'r Gogledd i drafod â'r gwrthryfelwyr. Aske yn cytuno i drafod a honodd Norfolk ei fod yn gwrando are ei gwynion. Hyn yn fantais i Harri VIII gan fod hyn yn rhoi cyfle iddo gael amser i gynllunio a gweithredu.
  • Cynigiodd Harri VIII roi pardwn i'r gwrthryfelwyr a thrafod y sefyllfa gyda nhw. Cytunodd Aske i deithio i Lundain a thrafod gyda'r brenin. Roedd Harri wedi gaddo i ystyried y sefyllfa ac i ymateb i gwynion Aske. Er hyn, tra oedd Aske yn teithio yn ôl i'r Gogledd, dechreuodd yr ymladd eto yn yr ardal. Daliwyd Aske ac aethpwyd ag ef i Dŵr Llundain.
  • Canfwyd Aske yn euog am deyrnfradwriaeth mewn achos llys yn Llundain. Er hyn aethpwyd ag ef i ddinas Swydd Efrog yn y Gogledd i'w grogi. Rhybudd cyhoeddus felly i bobl y Gogledd am wrthryfela yn erbyn y goron.